Κανονισμός Λειτουργίας PDF  | Εκτύπωση |  E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

 

Φορέας ίδρυσης του Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟ. ΠΑ. - Χανίων) είναι σύμφωνα με το Ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254 Α') για τις «Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές» ο «Ελληνικός Οργανισμός Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας Α. Ε.» (ΕΟΜΜΕΧ Α. Ε.)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία εγκατάστασης επιχειρήσεων ΒΙΟ.ΠΑ-Χανίων.

 

Άρθρο 1°

1. Στο ΒΙΟ.ΠΑ-Χ εγκαθίστανται ή μετεγκαθίστανται κάθε φύσεως επιχειρήσεις, που ασκούν βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα κατά την έννοια του Ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254 Α). Η εγκατάσταση, μετεγκατάσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων ενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 2516/97, υπό την προϋπόθεση ότι το αντικείμενο τους δεν προκαλεί κινδύνους εκρήξεως, πυρκαγιάς, διαφυγής ασφυκτικών ή τοξικών αερίων, διαρροής διαβρωτικών, τοξικών ή καυστικών υγρών και εν γένει ουσιών, οι οποίες στις αναμενόμενες από τη συνήθη λειτουργία της επιχειρήσεως συγκεντρώσεις μπορούν να προκαλέσουν βλάβη σε ανθρώπους ή πράγματα. Κατά την υπαγωγή των επιχειρήσεων αυτών στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 1892/90 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 2601/98 έχει εφαρμογή το άρθρο 58 παρ.43 του Ν.2324/95.

2. Στο ΒΙΟ.ΠΑ-Χ πέραν των κυρίως βιοτεχνικών και λοιπών εγκαταστάσεων με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στη παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται να περιλαμβάνονται και οι αναφερόμενες στην παρ.1 του άρθρου 2 του Ν.2545/1997 χρήσεις δραστηριότητες, υπηρεσίες και εγκαταστάσεις.

3. Απαγορεύεται η ίδρυση και λειτουργία μέσα στο ΒΙΟ.ΠΑ-Χ πρατηρίων λιανικής πωλήσεως των προϊόντων, που παράγουν οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις, χωρίς την άδεια της Γ. Σ. του Φορέα Διοίκησης & Διαχείρισης του ΒΙΟ.ΠΑ-Χ. Η πιο πάνω απαγόρευση δεν ισχύει για τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις του Καλλιτεχνικού Χωριού.

 

Άρθρο 2°

1. Προκειμένου μια επιχείρηση να εγκατασταθεί ή μετεγκατασταθεί στο ΒΙΟ.ΠΑ-Χ, πρέπει να υποβάλλει αίτηση προς το Φορέα Διοίκησης & Διαχείρισης του ΒΙΟ.ΠΑ-Χ.

2. Για την αποδοχή ή μη της παραπάνω αιτήσεως, ο Φορέας Διοίκησης & Διαχείρισης του ΒΙΟ.ΠΑ-Χ αποφαίνεται αιτιολογημένα μέσα σε τρεις μήνες κατ' ανώτατο όριο από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως.

3. Για την οικοδόμηση των κτιρίων, την εγκατάσταση και τη λειτουργία της επιχειρήσεως μέσα στο ΒΙΟ.ΠΑ-Χ απαιτείται η έκδοση των απαιτουμένων βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας αντιστοίχων αδειών.

 

Άρθρο 3°

1. Η εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση επιχειρήσεων στο ΒΙΟΠΆ-Χ γίνεται, είτε με τη μεταβίβαση από τον ιδιοκτήτη στον εγκαθιστάμενο της κυριότητος οικοπέδων και οικοδομημάτων, που βρίσκονται στο ΒΙΟ.ΠΑ-Χ, είτε με τη σύσταση επ' αυτών άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος, είτε με την εκμίσθωση αυτών ή με άλλη ενοχική σχέση. Οι σχετικές συμβάσεις μεταβίβασης, καταρτίζονται πάντοτε και επί ποινή ακυρότητας σύμφωνα με όσα ο νόμος ορίζει, γνωστοποιούνται δε χωρίς καθυστέρηση προς το Φορέα Διοίκησης & Διαχείρισης του ΒΙΟ.ΠΑ-Χ είτε αυτούσιες ή είτε με δικαστικό επιμελητή ως γεγονός. Ειδικά οι ενοχικές συμβάσεις παραχωρήσεως της χρήσεως ακινήτων στο ΒΙΟ.ΠΑ-Χ δεν επιφέρουν τα αποτελέσματα τους, εάν δεν τηρηθεί η προηγούμενη διαδικασία γνωστοποίησης, οι οποίες καταρτίζονται και συνυπογράφονται από το μισθωτή και εκμισθωτή, σε ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο περιλαμβάνει απαραίτητα την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης, τη διάρκεια της μίσθωσης, τα πλήρη στοιχεία της προς εγκατάσταση επιχείρησης, το αντικείμενο της επιχείρησης και τη ρητή και αμετάκλητη δήλωση του μισθωτή ότι αναλαμβάνει στο εξής τις υποχρεώσεις προς το Φορέα Διαχείρισης και Διοίκησης του ΒΙΟ.ΠΑ-Χ, όσον αφορά στη συμμετοχή του στις κοινόχρηστες δαπάνες, τις δαπάνες διοίκησης και Διαχείρισης, όπως επίσης και τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από την εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του ΒΙΟ.ΠΑ-Χ.

2. Απαγορεύεται η χωρίς την άδεια του Φορέα Διοίκησης & Διαχείρισης του ΒΙΟ.ΠΑ-Χ μεταβολή του παραγωγικού σκοπού των επιχειρήσεων, που εγκαθίστανται στο ΒΙΟ.ΠΑ-Χ. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για τους καθολικούς και ειδικούς εν γένει διαδόχους των αρχικών ιδιοκτητών ή μισθωτών. Η χωρίς την ανωτέρω άδεια και η παρά την απαγόρευση μεταβολή του παραγωγικού σκοπού μιας επιχείρησης είναι άκυρη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα απέναντι στο Φορέα Διοίκησης & Διαχείρισης του ΒΙΟ.ΠΑ-Χ.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Επέκταση ΒΙΟΠΑ-Χ, Έργα Υποδομής, Δόμηση, Υποχρεώσεις Επιχειρήσεων.

 

Άρθρο 4°

Κάθε επέκταση του ΒΙΟΠΑ-Χ γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2545/1997 (ΦΕΚ.254Α).

 

Άρθρο 5°

1. Κάθε κτιριακή κατασκευή μέσα στο ΒΙΟ.ΠΑ-Χ πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις και τους όρους κατασκευής και ασφάλειας, της ισχύουσας Νομοθεσίας.

2. Οι όροι δομήσεως στο ΒΙΟ.ΠΑ-Χ καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία και ειδικότερα από το ειδικώς ισχύον για το ΒΙΟ.ΠΑ-Χ από 21.9.94 Π.Δ. ΦΕΚ 1080 τεύχ.Δ (17.10.94).

 

Άρθρο 6°

1. Οι εγκατεστημένες στο ΒΙΟ.ΠΑ-Χ επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρούν σε καλή κατάσταση τα κτίρια, που ανήκουν σ' αυτές και να διατηρούν κατάλληλα εξωραϊσμένους τους ακάλυπτους χώρους των οικοπέδων τους, συμμορφούμενες προς τις υποδείξεις του Φορέα Διοίκησης & Διαχείρισης του ΒΙΟ.ΠΑ-Χ.

2. Κάθε επιχείρηση, που εγκαθίσταται στο ΒΙΟ.ΠΑ-Χ υποχρεούται να συγκεντρώνει τα οικιακά και βιομηχανικά απορρίμματα μέσα σε κατάλληλα δοχεία στην καθορισμένη θέση, ώστε να είναι ευχερής η συλλογή αυτών από την υπηρεσία αποκομιδής των απορριμμάτων. Κάθε επιχείρηση υποχρεούται να μεριμνά για την, με δική της δαπάνη, αποκομιδή βιομηχανικών απορριμμάτων μεγάλου όγκου ή οχληρής φύσεως.

3. Κάθε επιχείρηση της οποίας τα βιομηχανικά απόβλητα απαιτούν είδος καθαρισμού διαφορετικό από το βιολογικό, υποχρεούται να προβαίνει στον καθαρισμό αυτό με δικά της μέσα βάσει των ισχυουσών διατάξεων. Σ ε περίπτωση κατά την οποία ο Φορέας Διοίκησης & Διαχείρισης του ΒΙΟ.ΠΑ-Χ διαπιστώσει ότι η κάθε είδους όχληση που προκαλείται από εγκατεστημένη στο ΒΙΟ.ΠΑ-Χ επιχείρηση είναι υπερβολική ή σε περίπτωση, που μετά την έναρξη της λειτουργίας της επιχειρήσεως ανακύψουν προβλήματα προκλήσεως υπερβολικής οχλήσεως από αυτήν, έχει το δικαίωμα να επιβάλλει στην επιχείρηση αυτή τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την άρση της οχλήσεως με δαπάνες της επιχείρησης.

4. Κάθε επιχείρηση υποχρεούται να τηρεί επακριβώς τους ισχύοντες υγειονομικούς κανονισμούς και να συμμορφώνεται άμεσα σε κάθε υπόδειξη των αρμοδίων για την τήρηση των υγειονομικών κανονισμών αρχών και του Φορέα Διοίκησης & Διαχείρισης του ΒΙΟ.ΠΑ-Χ.

5. Απαγορεύεται απολύτως σε οποιοδήποτε εγκατεστημένη στο ΒΙΟ.ΠΑ-Χ επιχείρηση η ανόρυξη φρεάτων για την προμήθεια ύδατος ή η εκσκαφή απορροφητικών βόθρων χωρίς την έγγραφη άδεια του Φορέα Διοίκησης & Διαχείρισης του ΒΙΟ.ΠΑ-Χ, η οποία χορηγείται αφού προηγουμένως εξασφαλισθεί η απαιτούμενη έγκριση από τις οικείες Αρχές.

6. Απαγορεύεται απολύτως σε οποιαδήποτε εγκατεστημένη στο ΒΙΟ.ΠΑ Χανίων επιχείρηση, ιδιοκτήτη κτιρίου ή τρίτο, να καταλαμβάνει, να περιφράσσει, μόνιμα ή προσωρινά .κοινόχρηστους ή κοινόκτητους χώρους.

7.Απαγορεύεται απολύτως η τοποθέτηση αντικειμένων, πρώτων και βοηθητικών υλών , μηχανημάτων ή άλλων εγκαταστάσεων, στα πεζοδρόμια, στους δρόμους ή στις πλατείες, που δημιουργούν κακή εικόνα, προβλήματα ασφάλειας ή εμποδίζουν τη διέλευση των πεζών και οχημάτων.

8. Δεν επιτρέπεται η εγκατάλειψη παλαιών οχημάτων στους δρόμους και στις πλατείες του ΒΙΟ.ΠΑ-Χ όπως επίσης και μόνιμη στάθμευση σε αυτούς τους χώρους. Η προσωρινή στάθμευση για φόρτωση και εκφόρτωση, όπως επίσης η στάθμευση οχημάτων θα γίνεται με βάση τη σηματοδότηση των δρόμων και των λοιπών χώρων σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. (η), του παρόντος κανονισμού.

9. Δεν επιτρέπεται η εγκατάλειψη ζώων στο ΒΙΟ.ΠΑ από τους ιδιοκτήτες τους. Σε περίπτωση εγκατάλειψης των ζώων, θα εφαρμόζονται οι περί αδέσποτων ζώων ,νομικές διατάξεις.

10.Τυχόν παράβαση οποιασδήποτε από τις παραπάνω διατάξεις, παρέχει το δικαίωμα στο Φορέα Διοίκησης & Διαχείρισης του ΒΙΟ.ΠΑ-Χ, να καλέσει τον παραβάτη να θεραπεύσει την παράβαση και σε περίπτωση μη συμμορφώσεως αυτού να προβεί ο ίδιος ο Φορέας Διοίκησης & Διαχείρισης του ΒΙΟ.ΠΑ-Χ, είτε στη θεραπεία της παραβάσεως, εφ όσον αυτό είναι εφικτό και με δαπάνες του παραβάτη, είτε να καταγγείλει την παράβαση στις αρμόδιες αρχές, για την αντιμετώπιση της με τον τρόπο που προβλέπεται από τις υφιστάμενες νομικές διατάξεις.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Διοίκηση και Διαχείριση του Βιοτεχνικού Πάρκου.

 

Άρθρο 7°

Η διοίκηση και διαχείριση του ΒΙΟ.ΠΑ-Χ περιλαμβάνει κάθε είδους πράξη που αποσκοπεί στην εκπλήρωση του σκοπού του, στην ανάπτυξη και στην εύρυθμη λειτουργία του, ιδίως δε στη συντήρηση, λειτουργία και αξιοποίηση των κοινοχρήστων χώρων και· οικοδομημάτων, την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση και ανάπτυξη της υποδομής του ΒΙΟ.ΠΑ-Χ και στην ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και πρωτοβουλιών.

 

Άρθρο 8°

Η διοίκηση και διαχείριση του ΒΙΟ.ΠΑ-Χ ασκείται από το συσταθέντα για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2545/1997, Φορέα Διοίκησης & Διαχείρισης του ΒΙΟ.ΠΑ-Χ, ο οποίος λειτουργεί υπό τη μορφή Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε.» σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό αυτού.

 

Άρθρο 9°

1. Στην αρμοδιότητα του Φορέα Διοίκησης & Διαχείρισης του ΒΙΟ.ΠΑ-Χ ανήκει κυρίως:

α) Η μέριμνα για την από κάθε άποψη βελτίωση του ΒΙΟ.ΠΑ-Χ και των παρεχομένων υπηρεσιών προς τις εγκατεστημένες σ' αυτό επιχειρήσεις.

β) Η χορήγηση άδειας για τη μεταβολή του παραγωγικού σκοπού μιας εγκατεστημένης επιχείρησης, μετά από τη διατύπωση και της απλής γνώμης του ΕΟΜΜΕΧ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παρ.4 του παρόντος.

γ) Η συντήρηση και η αποκατάσταση τυχόν βλαβών στις κοινόχρηστες εγκαταστάσεις,/ στο οδικό δίκτυο και στα δίκτυα υδρεύσεως, ηλεκτροδοτήσεως, τηλεπικοινωνίας, αποχετεύσεως όμβριων και ακαθάρτων και Μονάδας Καθαρισμού Αποβλήτων του ΒΙΟ.ΠΑ-Χ, εφόσον ως προς ορισμένα από αυτά δεν προβλέπεται διαφορετικά από τις συμβάσεις με τον Οργανισμό ή την Επιχείρηση που παρέχει τις υπηρεσίες αυτές ή από τη Σύμβαση Μεταβίβασης της Διοίκησης και Διαχείρισης μεταξύ του ΕΟΜΜΕΧ και του Φορέα Διοίκησης & Διαχείρισης του ΒΙΟΠΑ-Χ

δ) Η πρόσληψη και μισθοδοσία του αναγκαίου εργατοτεχνικού προσωπικού καθώς και του αναγκαίου επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού, συμβούλων κ.λ.π. με οποιαδήποτε μορφής και διάρκειας σχέση εργασίας, σύμβασης έργου ή σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών.

ε) Η φύλαξη του ΒΙΟ.ΠΑ-Χ είτε με την οργάνωση, λειτουργία και στελέχωση με το αναγκαίο προσωπικό ειδικής προς το σκοπό αυτόν υπηρεσίας, είτε με ανάθεση της φύλαξης σε ιδιωτική εταιρεία, είτε με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο.

στ) Η μέριμνα για την αποκομιδή των απορριμμάτων από το ΒΙΟ.ΠΑ-Χ

ζ) Η μέριμνα για την καθαριότητα, το φωτισμό και τον ευπρεπισμό των κοινοχρήστων χώρων του ΒΙΟ.ΠΑ-Χ.

η) Η ρύθμιση της κατεύθυνσης των οχημάτων και των πεζών στους δρόμους του ΒΙΟ.ΠΑ-Χ, η τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων, ο καθορισμός των χώρων σταθμεύσεως των οχημάτων και η αντιμετώπιση των τυχόν κυκλοφοριακών προβλημάτων, μετά από έγκριση των αρμοδίων αρχών.

θ) Ο καθορισμός μετά από αίτηση κάθε ενδιαφερομένου της θέσης και των όρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων στους κοινόχρηστους χώρους του ΒΙΟ.ΠΑ-Χ ,όπως επίσης η προσωρινή χρήση των κοινόχρηστων χώρων (διάρκεια είδος χρήσης ενοίκιο χρήσης κλπ)

ι) Ο εξωραϊσμός, η δενδροφύτευση και η συντήρηση των χώρων πρασίνου στους κοινόχρηστους χώρους του ΒΙΟ.ΠΑ-Χ.

ια) Η απαγόρευση πράξεων και ενεργειών σε εγκατεστημένες στο ΒΙΟ.ΠΑ-Χ επιχειρήσεις ή τρίτους και η άρση παραλείψεων από αυτούς, που μπορούν να προκαλέσουν ενόχληση, κίνδυνο, βλάβη ή ζημία σε πρόσωπα και πράγματα, ιδίως λόγω, ελαττωματικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων ή μη λήψεως των ενδεικνυομένων μέτρων από τις επιχειρήσεις για την πρόληψη κινδύνου οχλήσεων.

ιβ) Η λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος.

ιγ) Ο καθορισμός του ύψους των κοινοχρήστων δαπανών, η κατανομή αυτών μεταξύ των ιδιοκτητών ή χρηστών οικοπέδων του ΒΙΟ.ΠΑ-Χ και η μέριμνα νια την έγκαιρη και με κάθε νόμιμο μέσο είσπραξη των αντιστοίχων χρηματικών ποσών, κατά τα παρακάτω (άρθρο 10°) αναφερόμενα.

ιδ) Η υδροδότηση των εγκατεστημένων στο ΒΙΟ.ΠΑ-Χ επιχειρήσεων, ο καθορισμός του ύψους, της δαπάνης υδρεύσεως νια κάθε μια επιχείρηση χωριστά και η μέριμνα για την έγκαιρη και με κάθε νόμιμο μέσο είσπραξη του αντιστοίχου χρηματικού ποσού, κατά τα παρακάτω (άρθρο 11°) αναφερόμενα.

2.Ο Φορέας Διοίκησης & Διαχείρισης του ΒΙΟ.ΠΑ-Χ, δικαιούται να προσλαμβάνει και να απασχολεί το κατά την κρίση του αναγκαίο επιστημονικά, διοικητικό και εργατοτεχνικό προσωπικό, συμβούλους κ.λ.π. με οποιοδήποτε μορφής και διάρκειας σχέση εργασίας, σύμβασης έργου ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών κ.λ.π.

3.Ο Φορέας Διοίκησης & Διαχείρισης του ΒΙΟ.ΠΑ -Χ. και μόνον αυτός, οφείλει να μεριμνά για τη λειτουργία κυλικείου, για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και των εργαζομένων σε αυτές. Οι όροι και ο τρόπος λειτουργίας, η διαδικασία, η διάρκεια μίσθωσης κλπ καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΒΙΟ.ΠΑ Α Ε. Ο φορέας Διοίκησης & Διαχείρισης του ΒΙΟ.ΠΑ -Χ οφείλει να αναφέρει ρητά στις συμβάσεις μίσθωσης του κυλικείου, την υποχρέωση του πλειοδότη- υπευθύνου λειτουργίας του κυλικείου, να εξυπηρετεί τις οργανωμένες ομάδες επισκεπτών σε χώρο, που θα διαμορφωθεί κατάλληλα, εντός του καλλιτεχνικού χωριού.

 

Άρθρο 10°

1. «Κοινόχρηστες δαπάνες» θεωρούνται οι κάθε είδους δαπάνες, που γίνονται για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του ΒΙΟ.ΠΑ-Χ και ιδίως αυτές που αφορούν στη συντήρηση, λειτουργία και αξιοποίηση των κοινοχρήστων και κοινοκτήτων χώρων και οικοδομημάτων και την παροχή σχετικών υπηρεσιών προς τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις. Τέτοιες δαπάνες είναι κυρίως αυτές που γίνονται νια την ηλεκτροδότηση των κοινοχρήστων και κοινοκτήτων χώρων του ΒΙΟ.ΠΑ-Χ. την αποκομιδή των απορριμμάτων, τη λειτουργία, συντήρηση και επισκευή των κοινοχρήστων εγκαταστάσεων και δικτύων, την τακτική συντήρηση και τα λοιπά πάγια έξοδα της Μονάδας Καθαρισμού Αποβλήτων, (Μ.Κ.Α.), τη φύλαξη του ΒΙΟ.ΠΑ-Χ, για τις οποίες ισχύουν όσα ορίζονται στη διάταξη του εδαφίου του δ' της παραγρ.2 του άρθρου 12 του Ν. 2545/1987

2. Ο καθορισμός του ύψους των κοινοχρήστων δαπανών, η κατανομή αυτών στους ιδιοκτήτες, και χρήστες ακινήτων του ΒΙΟ.ΠΑ-Χ και ο καθορισμός του χρηματικού ποσού, που αναλογεί σε κάθε έναν από αυτούς γίνεται ανά δίμηνο από το Φορέα Διοίκησης & Διαχείρισης του ΒΙΟ.ΠΑ-Χ, σχετικός δε πίνακας αναρτάται στα γραφεία του φορέα για την ενημέρωση των ιδιοκτητών και χρηστών οικοπέδων του ΒΙΟ.ΠΑ-Χ.

3. Πέραν του αναλογούντος σ' αυτόν ποσού επί των κοινοχρήστων δαπανών, κάθε ιδιοκτήτης ή χρήστης ακινήτου του ΒΙΟ.ΠΑ-Χ υποχρεούται να καταβάλει ανά δίμηνο ένα χρηματικό ποσό για τη κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του Φορέα και το σχηματισμό αποθεματικού προς αντιμετώπιση εκτάκτων δαπανών: Το ύψος του ποσού αυτού, καθώς και τα κριτήρια επιμερισμού αυτού σε κάθε ιδιοκτήτη ή χρήστη ακινήτου καθορίζεται κατ' έτος με απόφαση της ετήσιας τακτικής Γ.Σ. του Φορέα Διοίκησης & Διαχείρισης του ΒΙΟ.ΠΑ-Χ και περιλαμβάνεται στον ίδιο παραπάνω πίνακα κατανομής των κοινοχρήστων δαπανών.

4. Κάθε ιδιοκτήτης και χρήστης ακινήτου του ΒΙΟ.ΠΑ-Χ υποχρεούται να καταβάλει το ποσό που αναλογεί σ' αυτόν επί των κοινοχρήστων δαπανών, καθώς και το ποσό της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού εγγράφου. Σ ε περίπτωση μη εμπροθέσμου καταβολής του ποσού, αυτό καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και ο Φορέας Διοίκησης & Διαχείρισης του ΒΙΟ.ΠΑ-Χ δικαιούται να προσφύγει άμεσα στο αρμόδιο Δικαστήριο των Χανίων για της δια δικαστικής οδού είσπραξη του οφειλομένου ποσού, συγχρόνως δε να διακόψει προσωρινά την παροχή υπηρεσιών προς τον οφειλέτη.

5. Τα τυχόν προκύπτοντα κέρδη από τη διοίκηση και διαχείριση , ΒΙΟ.ΠΑ-Χ διατίθενται υποχρεωτικά είτε προς σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, είτε προς περαιτέρω βελτίωση των υποδομών και π παρεχομένων υπηρεσιών.

 

Άρθρο 11°

1. Η δαπάνη καταναλώσεως ύδατος κάθε επιχείρησης ανακοινώνεται και γνωστοποιείται προς αυτήν από το Φορέα Διοίκησης & Διαχείρισης του ΒΙΟ.ΠΑ-Χ ανά δίμηνο και περιλαμβάνεται στον ίδιο παραπάνω πίνακα κατανομής των κοινοχρήστων δαπανών.

2. Επί της ανωτέρω δαπάνης και κατ' αναλογία προς αυτήν κατανέμονται οι δαπάνες λειτουργίας της Μ.Κ.Α, οι οποίες προσδιορίζονται κατ' έτος από την τακτική Γ. Σ. του Φορέα.

3. Κάθε επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει τη δαπάνη κατανάλωσης ύδατος και λειτουργικών Μ.Κ.Α., μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού εγγράφου. Σ ε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής, το ποσό αυτό καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και ο Φορέας Διοίκησης & Διαχείρισης του ΒΙΟ.ΠΑ-Χ, πέραν του, παραπάνω (άρθρο 10, παρ.4) δικαιώματος του να προσφύγει άμεσα στο αρμόδιο Δικαστήριο για τη δια της Δικαστικής οδού είσπραξη του οφειλομένου ποσού, δικαιούται, μετά από σχετική έγγραφη ειδοποίηση, να προβεί σε άμεση διακοπή της υδροδοτήσεως προς τον οφειλέτη μέχρι αυτός να εξοφλήσει πλήρως την οφειλή του.

4. Σε περίπτωση καταβολής μέρους μόνο του αντιστοιχούντος σε κάθε ιδιοκτήτη ή χρήστη ακινήτου χρηματικού ποσού για τις παραπάνω αιτίες (κοινόχρηστες δαπάνες, έξοδα λειτουργίας και έκτακτων αποθεματικών, δαπάνη υδροδότησης και Μ.Κ.Α.), ο Φορέας Διοίκησης & Διαχείρισης του ΒΙΟ.ΠΑ-Χ δικαιούται να καταλογίσει αυτός κατά την ελεύθερη κρίση του το ποσό αυτό σε όποια κατηγορία δαπάνης προτιμά.

 

Αρθρο 12°

1. Οι αποφάσεις των καταστατικών οργάνων του Φορέα Διοίκησης & Διαχείρισης του ΒΙΟ.ΠΑ-Χ στα θέματα αρμοδιότητος αυτού είναι υποχρεωτικές και δεσμεύουν το σύνολο των ιδιοκτητών και χρηστών κτιρίων του ΒΙΟ.ΠΑ-Χ, οι οποίοι υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις αυτές, ανεξαρτήτως του αν μετέχουν ή όχι στο Μετοχικό Κεφάλαιο του Φορέα Διοίκησης & Διαχείρισης του ΒΙΟ.ΠΑ-Χ.

2. Οι αποφάσεις των καταστατικών οργάνων του Φορέα Διοίκησης & Διαχείρισης του ΒΙΟ.ΠΑ-Χ κοινοποιούνται εγγράφως σε όλους τους ιδιοκτήτες και χρήστες οικοπέδων του ΒΙΟ.ΠΑ-Χ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Τεχνικές και Μεταβατικές Διατάξεις

 

Άρθρο 13°

Αμέσως μετά την έγκριση του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και τη δημοσίευση αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12'παρ.Ι και 19 παρ.2 Ν. 2545/1997, ο ΕΟΜΜΕΧ υποχρεούται να μεταβιβάσει προς το Φορέα Διοίκησης & Διαχείρισης του ΒΙΟ.ΠΑ-Χ τη διοίκηση και διαχείριση του ΒΙΟ.ΠΑ-Χ με σχετική σύμβαση, που θα καταρτιστεί μεταξύ τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.3 και 4 του Ν. 2545/1997. Με τη σύμβαση αυτή θα ρυθμίζονται οι σχέσεις μεταξύ του ΕΟΜΜΕΧ ως Φορέα Ίδρυσης του ΒΙΟ.ΠΑ-Χ και του Φορέα Διοίκησης & Διαχείρισης του ΒΙΟ.ΠΑ-Χ και θα μεταβιβασθούν προς αυτόν τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, που εντάσσονται στα πλαίσια της διοίκησης και διαχείρισης του ΒΙΟ.ΠΑ-Χ

Άρθρο 14°

Αμέσως μετά την έγκριση του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και τη δημοσίευση αυτού συμφωνά με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του παρόντος; ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΒΙΟ.ΠΑ-Χ κοινοποιείται προς όλες τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις και σε όλους τους ιδιοκτήτες και χρήστες ακινήτων του ΒΙΟ.ΠΑ-Χ.

 

Άρθρο 15°

Διαφορές που ανακύπτουν μεταξύ του ΕΟΜΜΕΧ ή του Φορέα Διοίκησης & Διαχείρισης του ΒΙΟ.ΠΑ-Χ και των εγκατεστημένων στο ΒΙΟ.ΠΑ-Χ επιχειρήσεων ή των ιδιοκτητών ή χρηστών ακινήτων του ΒΙΟ.ΠΑ-Χ, αναγόμενες στην ερμηνεία και την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας ή σε ενδεχόμενα κενά αυτού, υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Χανίων.

 

Άρθρο 16°

Ο παρών «Κανονισμός Λειτουργίας» είναι δυνατόν να τροποποιείται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΒΙΟ.ΠΑ Α.Ε, με τη διαδικασία που ορίζεται από το καταστατικό και σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 12 του Ν. 2545/1997.

 

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 14 Ιούνιος 2007 08:35